Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
Shop Category
ชื่อ รูปภาพ

(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

รายละเอียด จำนวน ราคา จ่ายเป็น ขายถึง สูงสุด บัตรฟรี ซื้อ

SPECIAL

Light Fairy Wings (Nuri)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Hana)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Arthur)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Cessilia)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Max)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Kooh)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Arin)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Kaz)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Lucia)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Nell)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Spika)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Nuri-R)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Hana-R)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

Light Fairy Wings (Cessilia-R)
Small Image Shop All Status +1, มีโอกาสทำให้ลมเป็น 1, มีโอกาสทำให้พื้นไม่เอียง, เพิ่มเกจขาว 1.5 Pixel 1
3,500

SPECIAL

The New Gen Ring (Right)
Small Image Shop All Slot +2, Pang +20%, Exp +20% 1
5,000

SPECIAL

The New Gen Ring (Left)
Small Image Shop All Slot +2, Pang +20%, Exp +20% 1
5,000

SPECIAL

Magical Stick Set
Small Image Shop Pow8/11,Con3/12,Imp3/10,Spin1/3,Curve3/6 1
5,000

SPECIAL

Kyubey
Small Image Shop All Status +2, มีโอกาสขยายเกจขาวปังย่า, เมื่อตีติดปังย่าได้รับ Bonus 15 ปัง หากไม่ติดได้รับ 5 ปัง 1
3,000

SPECIAL

Golden Basketball Club Set
Small Image Shop Power9/16, Control6/12, Impact 6/13, Spin4/7, Curve 1/4 1
1,500

SPECIAL

Kenjiro
Small Image Shop เมื่อนำออกรอบ All Status +1, Item Slot +1, สะสมเกจได้ 4 ช่อง 1
3,000

เข้า Discord ของเซิฟเวอร์